Algemene Verkoopsvoorwaarden Houten Trappen2018-08-21T21:00:47+01:00

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOUTEN TRAPPEN

 1. De koper (persoon die in naam van de koper aanwezig is) ondertekent het leverings- / plaatsingsdocument op het moment van de levering en of plaatsing van de trap. Dit houdt in dat de koper (persoon die in naam van de koper aanwezig is) de geleverde en of geplaatste goederen controleert: zijn de goederen conform de bestelling? Zijn er zichtbare gebreken?

  Indien alles door de koper goedgekeurd wordt, wordt het leverings- / plaatsingsdocument ondertekend. Hiermee wordt zowel het gebruikte materiaal als de plaatsing door de vakmannen van Trappen Ruiz aanvaard. Bij niet ondertekening van het leverings-/plaatsingsdocument dient iedere klacht schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de 7 dagen.

 2. De koper / architect verklaart dat de aan de vakman verstrekte plannen en tekeningen conform de werkelijkheid zijn.
 3. Onze leverings- / plaatsingsdata zijn steeds bij benadering en geenszins bindend.
 4. Alle gevallen van overmacht (oorlog, staking, machinebreuk, …) ontslaan ons van alle verantwoordelijkheid betreffende de afgesproken leverings- of plaatsingsdatum.

 5. Vooraleer de vakmannen van Trappen Ruiz de trap komen plaatsen, dient de koper de nodige voorzorgen te nemen ter bescherming van zijn goederen (eventueel vloer afdekken, bepaalde goederen bijkomend verzekeren, …)

 6. De plaatsing is voorzien op het gelijkvloers of op de vlot bereikbare 1ste verdieping. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden extra kosten in rekening gebracht.

  Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn onze
  betalingsvoorwaarden als volgt:


  -30% voorschot
  -70% (Bij plaatsing na het beëindigen der werken in contant geld, cheque of het bewijs van het overgeschreven bedrag mee te geven met onze plaatser(s))

 7. Indien facturen niet betaald worden op hun vervaldag is onmiddellijk en van rechtswege, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest van 10% per maand verschuldigd. Daarenboven zal er ook een schadevergoeding ten bedrage van 10% van het openstaande saldo met een minimum van 70 EUR, verschuldigd zijn.

  In geval van gerechtelijke actie, worden de bijhorende kosten verhaald op de koper.

  Verkochte goederen blijven eigendom van Trappen Ruiz tot de volledige betaling vereffend is. De trap kan door de verkoper worden weggehaald indien hij niet volledig betaald werd. De koper machtigt de verkoper er zich in dit geval toe zich toegang te verschaffen tot zijn woning om op het even welke wettelijke manier.

 8. In geval van annulatie van een bestelling, hetgeen enkel schriftelijk kan gebeuren, zal de koper een schadevergoeding verschuldigd zijn die begroot wordt als volgt:

  -annulatie voor start productie: 40% factuurprijs
  -annulatie na start productie: 100% factuurprijs

 9. Bijkomende werken of eisen vanwege de veiligheidsinspecteur worden apart in rekening gebracht en zijn ten laste van de koper.

 10. Verdoken leidingen (sanitair, gas, elektriciteit, …) dienen op voorhand op de muren en of vloeren afgeschilderd te worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadigingen van niet afgetekende leidingen.

 11. De muren grenzend aan de trap mogen niet geschilderd of behangen worden alvorens de trap volledig werd geplaatst en afgewerkt. Indien dit wel het geval is, kunnen de vakmannen van Trappen Ruiz niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen.

 12. Indien er bij de levering / plaatsing door onze vakmannen schade aangericht wordt, mag het bedrag van de schade in geen geval in mindering gebracht worden van de te betalen factuur. Onze verzekeringsmaatschappij zal voor de verdere afhandeling zorgen. Elke schadeclaim dient verder binnen de 7 dagen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

 13. Schade aan onze trappen die veroorzaakt werd door derden, kunnen Trappen Ruiz niet ten laste gelegd worden.

 14. Het uitbreken en meenemen van oude trappen is niet inbegrepen, tenzij anders vermeld op de offerte.

 15. Trappen Ruiz biedt 10 jaar garantie op verborgen gebreken aan de vaste onderdelen (treden, stootborden en aansluit- / uitlooptrede) van de trap: constructiefouten, krommingen die buiten de normale tolerantiewaarde van 8 mm vallen, erkende productiefouten in de verwerkte materialen, …
Garantievoorwaarden:

-Vaststellingen van dergelijke fouten dienen uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de trap schriftelijk gemeld te worden.

-De vakmannen van Trappen Ruiz hebben het recht om het gebrek ter plaatse te komen bezichtigen.

-Bij een erkende klacht wordt het gebrek hersteld of vervangen door een nieuw product. Elke andere vorm van schadevergoeding wordt uitgesloten.

-Deze garantie geldt enkel voor trappen geplaatst in gebouwen bestemd voor privégebruik.

-Deze garantie geldt enkel voor de eerste eigenaar van de trap en kan niet worden overgedragen aan derden. Onder het begrip ‘eerste eigenaar’ wordt verstaan de persoon die als koper vermeld staat op de factuur.

-Het kunnen voorleggen van de originele en gedateerde factuur is een dwingende voorwaarde om gebruik te kunnen maken van deze garantie.

-Gebreken vallende onder deze garantie kunnen enkel aanvaard worden indien de plaatsing van de trap gebeurde door de vakmannen van Trappen Ruiz en de trap nadien correct onderhouden werd. Hieronder verstaan we:

*de trap wordt steeds onderhouden door de vakmannen van Trappen Ruiz (onderhoudscontract)
*de trap wordt door de koper zelf onderhouden maar er wordt steeds gebruik gemaakt van producten goedgekeurd door Trappen Ruiz
Indien de trap werd onderhouden door andere vakmannen of er werd gebruik gemaakt van producten die niet werden goedgekeurd door de firma Ruiz, vervalt de 10-jarige garantie.


Valt NIET binnen de garantie:

-Lichte kleur- of toonverschillen tussen het staal in de toonzaal en de kleur aangebracht op uw trap zijn mogelijk. Ook kleine kleurverschillen tussen de producten onderling zijn eigen aan het productieproces. Verder wordt ook een minimale kleurdegradatie in de loop der tijd als normaal beschouwd. Deze fenomenen vallen niet onder de 10-jarige garantie en komen ook niet in aanmerking voor eender welke schadevergoeding.

-Verlijmingen van hout zijn eveneens steeds te aanvaarden door de koper. Verder kunnen massieve trappen door de invloed van temperatuur- en vochtigheidsschommelingen krimpen. Dit is een eigenschap van massief hout (tolerantiewaarde = 8mm). Ook deze gevallen worden niet gedekt binnen de 10-jarige garantie en komen evenmin in aanmerking voor een schadevergoeding.

-De nodige voorzichtigheid m.b.t. vocht moet door de koper in acht genomen worden. Gebreken ten gevolge van een te vochtig onderhoud, een te vochtige omgeving, vlekken door gemorste vloeistoffen, …  vallen niet binnen deze garantie.

-Beschadigingen van mechanische aard zoals krassen, blutsen, … ten gevolge van vallende voorwerpen, worden door deze garantie niet gedekt.
Voor vragen of opmerkingen kan je steeds bij ons terecht.


Algemene verkoopsvoorwaarden houten trappen – Ruiz Wood Technics / Trappen Ruiz  2018

logo trappen ruiz

Alle foto’s en teksten zijn exclusief eigendom van “Trappen Ruiz” en zijn auteursrechtelijk beschermd.

Gelieven deze niet te gebruiken op websites, blogs of voor andere doeleinden zonder ons eerst te contacteren.